:: Welcome to ChemGenix ::

Drug Intermediates

Intermediate Name Intermediate CAS No. API Name
2,4-Dimethylbenzenethiol 13616-82-5 Vortioxetine
(4r-cis)-1,1-dimethylethyl-6-aminoethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate 125995-13-3 Atorvastatin calcium
Methyl 2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate 150058-27-8 Azilsartan
Methyl 1-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate 139481-44-0 Azilsartan and Candisartan
Methyl 2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate 150058-27-8 Candidsartan
4-Hydroxy carbazole 52602-39-8 Carvedilol
Methyl 2-(4-(4-chlorobutanoyl)phenyl)-2-methylpropanoate 154477-54-0 Fexofenadine
Azacyclonol 115-46-8 Fexofenadine
2-2-4 Dichloro Phenyl-2 1h-1-2-4 Triazole 67914-86-7 Itraconazole
2-4-Dihydro-4-4-4-4-Methoxy Phenyl 1-Piperzinyl Phenyl 74852-62-3 Itraconazole
2 4 Dihydro 4 4-1 Piperazinyl Phenyl 2 3H 1,2,4 Trazizol 106461-41-0 Itraconazole